Lubelski Oddział Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce


 
Strona główna

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest profesjonalnym i naukowym towarzystwem lekarzy rodzinnych konsekwentnie działającym na rzecz budowy i rozwoju systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości, służącego zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu wszystkich ludzi.

Kolegium wypełnia swoją misję rozwijając i reprezentując specjalność, jaką jest medycyna rodzinna; pielęgnując wysokie standardy kształcenia lekarzy rodzinnych na wszystkich etapach edukacji medycznej; wspierając rozwój badań naukowych w medycynie rodzinnej; rozpowszechniając wiedzę o medycynie rodzinnej w społeczeństwie, a także służąc wsparciem swoim członkom w rozwoju zawodowym, naukowym oraz w wykonywaniu praktyki lekarza rodzinnego. Poprzez swoje działania Kolegium chce doprowadzić do sytuacji, w której każdy obywatel i jego rodzina znajdować się będą pod opieką kompetentnego lekarza rodzinnego.

Oddział Wojewódzki, jako struktura KLRwP, powoływany jest uchwałą Zarządu Głównego Kolegium i obejmuje swoim zasięgiem działania obszar województwa.

Władzami Oddziału Wojewódzkiego Kolegium są:

1. Zjazd Delegatów Województwa
2. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
3. Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Wśród rozlicznych zadań Władz Oddziału Wojewódzkiego wymienić należy:

1. Przyjęcie strategii i planu działania Kolegium na terenie województwa
2. Opracowanie i realizacja szczegółowego planu pracy przygotowywanego na każdy rok kalendarzowy
3. Przyjęcie programu szkoleń lekarzy rodzinnych
4. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Prezesa i członków Zarządu
5. Wykonywanie zadań określonych przez władze Kolegium
6. Przygotowanie, zatwierdzenie i realizacja budżetu wojewódzkiego Kolegium.